Aktualnie znajdujesz sie na: Strona głównaOfertaŚrodki finansowe na realizację inwestycji

Środki finansowe na realizację inwestycji


 • EKO-RAJ dysponuje preferencyjnymi środkami finansowymi przeznaczonymi na inwestycje realizowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Ze środków tych finansowane mogą być wszelkiego rodzaju inwestycje takie jak: budowa obiektów użyteczności publicznej (obiekty sportowe, kryte pływalnie, stadiony, hale sportowe, szkoły, siedziba urzędu gminy i.t.p.) oraz inwestycje z zakresu ochrony środowiska (sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody).

  Poniżej przedstawiono podstawowe informacje dotyczące preferencyjnych środków finansowych:

  • finansowanie obejmuje do 100% wartości inwestycji, nie jest wymagany wkład własny
  • okres spłaty środków finansowych wraz z odsetkami może trwać nawet 10 lat
  • okres karencji (także w spłacie odsetek) trwa do 2 lat od momentu uruchomienia środków finansowych.
  • oprocentowanie dla jednostek samorządu terytorialnego uzależnione jest od zmiennej stawki bazowej WIBOR, okresu spłat, wariantu spłaty rat (stałe lub malejące) oraz od kondycji finansowej JST
  • gwarantujemy, iż średnie oprocentowanie środków finansowych z 10 letniego okresu finansowania, z uwzględnieniem 2 letniej karencji w spłacie kredytu i odsetek będzie niższe od aktualnej stawki bazowej WIBOR 1M.
  • nie jest wymagana żadna forma zabezpieczenia odnośnie zaciąganych zobowiązań finansowych
  • niezbędne dokumenty potrzebne do starania się o pomoc finansową to:
  1. uchwała Rady Gminy/Miasta/Starostwa w sprawie realizacji inwestycji będącej przedmiotem umowy,
  2. decyzja o ogłoszeniu przetargu,                                                                                                             
  3. statut lub wyciąg ze statutu mówiący o tym, kto jest upoważniony do podpisywania zobowiązań
  4. finansowych w imieniu Gminy/Miasta/Starostwa,                                                                  
  5. REGON i NIP Gminy/Miasta/Starostwa,
  6. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy/Miasta/Starostwa za rok ubiegły i za ostatni okres sprawozdawczy,
  7. aktualna uchwała budżetowa,
  8. numer konta w banku prowadzącym finanse Gminy/Miasta/Starostwa (w przypadku BS numer konta w banku zrzeszającym),
  9. Informacja o zobowiązaniach pozabudżetowych gminy,
  10. plan realizacji zamówień.


  Zasady przyznanych środków finansowych mogą podlegać negocjacji, a harmonogram spłat może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości gmin w poszczególnych okresach objętych terminem płatności.

  Oprócz możliwości pozyskania preferencyjnych kredytów gminy mogą aplikować o środki finansowe z Unii Europejskiej (Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójnościi, Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich) bądź z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

  W okresie programowym 2007-2013 dla Polski przeznaczony został ogromny strumień pieniędzy pochodzących z budżetu Wspólnoty. Dotychczasowe doświadczenia w wykorzystywaniu funduszy europejskich wskazują, iż rzetelnie sporządzona dokumentacja aplikacyjna zdecydowanie zwiększa szanse na otrzymanie dotacji. Unia Europejska wspiera przedsięwzięcia zaplanowane i przemyślane, które służyć mają realizacji celów Wspólnoty, poprzez realizację działań przewidzianych w ramach poszczególnych programach operacyjnych.

  Działalność Fundacji w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych nie ogranicza się tylko do środków pochodzących z Unii Europejskiej. FUNDACJA pomaga gminom w pozyskaniu środków finansowych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, BOŚ, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, PFRON, Ministerstwa Kultury i innych.

  Nasza oferta obejmuje:

  • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych (wraz z kompletacją wszystkich załączników) o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej, opracowanie wniosków o dotację z Mechanizmów Finansowych EOG i NMF
  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów (wraz z kompetacją wszystkich załączników) z NFOŚiGW, WFOŚiGW, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, ze środków PFRON, ze środków Ministerstwa Kultury itp.


  Do pozyskania wsparcia finansowego konieczne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Oprócz wniosku jest to często studium wykonalności projektu oraz raport oddziaływania na środowisko.

  Wykaz opracowanych przez DFE Ekoraj wniosków aplikacyjnych.